NISTE SAMI! MI SMO SA VAMA! Program psiholoske podrske mladima opstine Velika Plana

Uz finansijsku podršku Ministartva omladine i sporta i Caritasa Srbija. periodu od 01.08.2016. do 01.01.2017.godine, UG “SVET REČI”, realizuje projekat “NISTE SAMI! MI SMO SA VAMA! Program psihološke podrške mladima opštine Velika Plana”.

Latinica.PNG                          Poster projektacARITAS LOGO

 „NISTE SAMI! MI SMO SA VAMA!

program psihološke podrške mladima u opštini Velika Plana“

Opšti cilj projekta „NISTE SAMI!MI SMO SA VAMA! -program psihološke podrške mladima u opštini Velika Plana“ je da podigne kapacitet mladih (15 – 20 godina) sa psihičkim smetnjama i poremećajima da se izbore sa svojim krizama razvijanjem kvalitetnih , dostupnih i pravovremenih usluga akcije i prevencije u oblasti mentalnog zdravlja kroz rad psihološkog savetovališta, podršku vršnjačkih timova,TEEN telefon i klub „Naše družilište“ čiji je program aktivnosti usmeren ka tome da pomogne mladima sa smetnjama i poremećajima u psihičkom funkcionisanju da ovladaju veštinama i steknu znanja kojima će uspešno savladavati kako razvojne tako i svakodnevne životne probleme i izazove
Projekat pruža psihološko-edukativnu podršku mladima uzrasta 15 – 20 godina iz opštine Velika Plana osnažujući ih za ovladavanje teškoćama u periodu tzv.adolescentne krize, porodičnom funkcionisanju, bolju integraciju u zajednicu i poboljšan kvalitet života .Program treba da pruži podršku mladima da razviju osnovne kapacitete u svakodnevnoj komunikaciji i interakciji, kao i da doprinese opštem osnaživanju mladih i njihovom što aktivnijem uključivanju u život lokalne zajednice.Kako se progam bavi specifičnom grupom mladih, tj. mladima sa psihološko-psihijatrijskim problemima naš cilj je da im pružimo podršku u razvijanju ličnih kompetencija putem druženja i ponude različitih kreativnih i edukativnih sadržaja u klubu „Naše Družilište”. Mladi koji će ući u program kao volonteri i voditelji aktivnosti , kroz usvajanje konkretnih znanja i veština neophodnih za rad u programu, razbijaće sopstvene predrasude o psihijatriji i psihijatrijskim problemima, postaće aktivni lobisti i edukatori unutar svojih mikro zajednica, te i na taj način doprineti ostvarivanju ciljeva programa, odnosno, kreiranju prilika za ravnopravno učešće svih madih u životu loklane zajednice. Sam projekat je pokušaj odgovora na aktuelni problem lokalne zajednice.
Ključni očekivani rezultati programa:
– Oformljena i edukovana tri tima od po 10 mladih (10+10+10) srednjoškolaca/ki za podršku mladima sa problemima tokom prvog i drugog meseca realizacije projekta i na taj način unapređen obim i kvalitet psihološke podrške adolescentima/kinjama (15 – 20 godina) u krizi

– Pruženo 32 usluge (2 h nedeljno h 4 meseca psihološkog savetovališta – individualno savetovanje i terapija i usluge TEEN telefona i tako smanjen broj mladih koji ispoljavaju psihičke, duševne i poremećaje ponašanja (uključujući alkoholizam, bolesti zavisnosti) za 30 % ili /i smanjen stepen teškoća koje ispoljavaju;

– Podignut nivo svesti mladih o značaju prevencije za očuvanje psihičkog zdravlja kroz realizovanih 20 edukativno–preventivnih radionice iz oblasti psihološke problematike (upoznavanje sa tehnikama Forum teatra),60 radionica timova za vršnjačku podršku i aktivnosti u klubu „Naše družilište“

– podignut nivo svesti roditelja i dece iz porodica sa problemima (razvodi, fizičko i psihološko nasilje…)o važnosti dobre komunkacije između roditelja i adolescenata kroz realizovanih 20 radionica debate između adolescenata/kinja i njihovih roditelja.

– povećana dostupnost i podignut nivo kvaliteta informacija važnih za očuvanje mentalnog zdravlja i izgradnju zdravih životnih stilova među mladima opštine Velika Plana kroz 5 tematskih napisa na sajtu i rad e-mail savetovališta tokom 5 meseci.

– Smanjenjen stepen stigmatizacije/tabuiziranosti lokalne sredine u odnosu na problematiku psiholoških smetnji / poremećaja kroz edukativno- promotivne aktivnost u okviru Projekta ,tekstove na sajtu i štampani promotivni materijal jer su same radionice zatvorenog tipa i promocija može da se odnosi samo na njihove direktne učesnike ili nastupe u medijima koji govore o tim radionicama.

Adolescenti/kinje, učesnici radionica osnaženi su da osveste, prepoznaju potrebe i probleme, kako individualne tako i grupne, osposobljeni da uz pomoć usvojenih tehnika samouvažavanja i nenasilne komunikacije rade na prevazilaženju životnih kriza, ali i da se organizuju i aktiviraju u pravcu prezentacije sopstvenih kreativnih kapaciteta radi aktivne participacije i integracije u lokalnoj zajednici.

1. Aktivnost 1
EDUKATIVNE AKTIVNOSTI ZA TIM ZA VRŠNjAČKU PODRŠKU
1.1 pripremne aktivnosti
1.2 Obuka Tima za vršnjačku podršku adolescentima/kinjama 1 dan /30 učesnika)
1.3 obuka za volontere/ke TEEN telefona (1 dan) za 21 učesnika/ce– napredni nivo
1.4 .Formiranje Timova za vršnjačku podršku u tri srednje škole- timovi

2.Aktivnost2
VRŠNjAČKA PODRŠKA/SAVETOVALIŠTE
2.1.TEEN TELEFON-
2.2 KLUB „NAŠE DRUŽILIŠTE“
2.3 RADIONICE VRŠNjAČKE PODRŠKE
2.4. ONLINE SAVETOVALIŠTE ZA ADOLESCENTE
2.5.PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE ZA ADOLESCENTE I NjIHOVE RODITELjE
2.6.PSIHOLOŠKO-DRAMSKE RADIONICE
2.7. RADIONICE DEBATE RODITELjA I ADOLESCENATA

Aktivnost 3 EDUKATIVNO-PROMOTIVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA
3.1.Osmišljavanje, dizajniranje i štampanje edukativno-promotivnog materijala /VIZUELNI IDENTITET KAMPANjE
3.2. Distribucija edukativno-promotivnih materijala
3.3. Obeležavanje Dana mentalnog zdravlja 10.10.2016.
3.4.Medijska kampanja na radio, TV stanicama, društvenim mrežama, veb portalu Plana media
3.5. Ažuriranje veb sajta organizacije

Primarnu ciljnu grupu čine mladi (15-20 godina) sa teritorije opštine Velika Plana sa akutnim ili hroničnim psihološkim i psihijatrijskim teškoćama ili poremaćajima, a u delu edukativnih aktivnosti i njihovi roditelji i staratelji. Roditelji su uključeni po potrebi i u delu individualnog rada savetovališta. Najveći deo ciljne grupe čine srednjoškolci/ke – učenici/ce tri srednje škole u Velikoj Plani – Gimnazije, Tehničke škole „Nikola Tesla” i Ekonomsko-ugostiteljske škole „Vuk Karadžić.
Korisnici naših usluga su mladi iz osetljivih grupa:
– siromašni mladi uzrasta 15-20 godina iz ruralnih sredina koji pohađaju srednju školu u Velikoj Plani 600
– mladi Romi i Romkinje uzrasta 15-20 godina 150
mladi uzrasta 15-20 godina sa statusom raseljenih lica 100

– mladi bez roditeljskog staranja uzrasta 15-20 godina koji su na smeštaju u hraniteljskim porodicama pri Centru za porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u Miloševcu (selo na teritoriji naše opštine) 150
– mladi uzrasta 15-20 godina iz porodica razvedenih roditelja ili porodica koje imaju teškoća u svom funkcionisanju bilo zbog ekstremnog siromaštva i/ili nasilja u porodici 200
– Mladi uzrasta 15-20 godina koji nisu u sistemu srednjoškolskog obrazovanja biće kontaktirani kroz saradnju sa Centrom za socijalni rad u Velikoj Plani 150

Sekundarnu ciljnu grupu programa predstavljaju 3 Tima za vršnjačku podršku koju će činiti po 10 učenika/ca iz sve 3 srednje škole iz Velike Plane (ukupno 30 članova/ica Tima). Indirektnu ciljnu grupu predstavljaju članovi porodica i bliski srodnici, vršnjaci i profesori pripadnika/ca ciljne grupe, na koje se projektom

Partneri i uloge u realizaciji programa ili projekta:
Opština Velika Plana
Srednje škole:
Gimnazija Velika Plana
EUŠ „Vuk Karadžić“ Velika Plana
TŠ „Nikola Tesla“ Velika Plana

Mediji:
IP „Reč Pomoravlja“
„KOFIP-zanatsko-trgovinska radnja i izdavaćka kuća“

-Da, zajedno sa predstavnicima UG „Svet reči“ predstavi projekat Nastavničkom veću, Savetu roditelja ,Školskom odboru, Timu za bezbednost i Đačkom parlamentu
-Da odabere 2 profesora i 10 učenika za koji će učestvovati u realizaciji projektnih aktivnosti :
– obuci Tima za vršnjačku podršku i za rad na TEEN telefonu
– formiranju Tima za vršnjačku podršku u svojoj školi
– da zajedno sa projektnim timom i supervizorkom projekta organizuje rad na TEEN telefonu 2 puta nedeljno
– da zajedno sa projektnim timom organizuje edukativne i kreativne radionica za mlade u svojoj školi
– da zajedno sa projektnim timom organizuje radionice vršnjačke podrške (za mlade u svojoj školi)
– da zajedno sa projektnim timom organizuje obeležavanje Dana mentalnog zdravlja 10.10.2016.
– da zajedno sa projektnim timom organizuje tribinu za roditelje o mentalnom zdravlju mladih
– da zajedno sa projektnim timom organizuje debate roditelja i adolescenata
-Da aktivno učestvuje u promotivnoj kampanji projekta

Jelena Zlatkova

Promotivne materijale projekta mozete preuzeti sa linkova ispod:

NISTE SAMI_brosura

NISTE_SAMI_prirucnik

NISTE_SAMI_liflet