PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

„MI NE PRICAMO DRUGIMA, MI PRICAMO SA TOBOM PROGRAM PODRSKE MENTALNOM ZDRAVLjU MLADIH OPSTINE VELIKA PLANA“

Projekat je nastavak projekta koji smo uspešno realizovali od avgusta 2016.do januara 2017. Projektne aktivnosti treba da pomognu mladima sa mentalnim smetnjama i poremećajima u psihičkom funkcionisanju da ovladaju veštinama i steknu znanja kojima će uspešno savladavati, kako razvojne, tako i svakodnevne životne probleme i izazove. Kroz set aktivnosti koje smo započeli nastavićemo da pomažemo mladima sa mentalnim smetnjama i poremećajima u psihičkom funkcionisanju da ovladaju veštinama i steknu znanja kojima će uspešno savladavati, kako razvojne, tako i svakodnevne životne probleme i izazove. Mladi iz tima za vršnjačku podršku će kroz usvajanje novih znanja i veština razbijati sopstvene predrasude o problemima psihičke prirode, postaće aktivni lobisti i edukatori unutar svojih mikro zajednica i na taj način doprineti ostvarivanju ciljeva, odnosno, kreiranju prilika za ravnopravno učešće svih mladih u životu lokalne zajednice.

Projekat je važan jer:

-Pruža sistem alternativnih usluga mladima sa mentalnim smetnjama koje su potpuno inovativne i proverene iskustvima iz Evrope (Otvaranje usluga u loklanoj zajednici sa jakim akcentom na prevenciji : savetovališta za mentalno zdravlje i usluge psihološke podrške i pomoći van zdravstvenih ustanova – deinstitucionalizacija psihijatrijskih ustanova)

– Ceo pristup je inkluzivan i bazira se na individualnim karakteristikama i potrebama korisnika, ali i njihovog okruženja, a pre svega roditelja i staratelja koji su prepušteni sami sebi, a često i sami diskriminisani zbog neopravdanog straha od osoba sa mentalnim smetnjama

– Programi promocije zdravlja i prevencije rizičnog ponašanja mladih su unapređeni i dostupni većem broju mladih sa mentalnim smetnjama koje odlikuje nizak nivo znanja i brige o sopstvenom zdravlju, nedovoljno korišćenje službi zdravstvene zaštite, nezaposlenost, stigma i diskriminacija koju doživljavaju od opšte populacije, rano susretanje sa problemima specifičnim za odrasle, rano stupanje u seksualne odnose, česta promena seksualnih partnera i korišćenje alkohola, duvana i droga.

– Projekat pomaže mladima sa mentalnim smetnjama da ovladaju veštinama i steknu znanja kojima će uspešno savladavati ,kako razvojne, tako i svakodnevne životne probleme i izazove

– projekat ima informativnu, savetodavnu, inkluzivnu i podržavajuću ulogu, kako direktnim korisnicima, tako i čitavoj zajednici, i utiče na poboljšanje komunikacije, veći stepen razumevanja, povećanje socijalne empatije i uvažavanja različitosti

– Aktivnosti u klubu “Družilište“ i “Gimnazijalac”omogućavaju direktnim korisnicima usluge i iskustvo učešća u radioničarskom radu i savetovalištu, izvodi ih iz socijalne izolacije u kojoj se nalaze jer, što zbog stigmatizacije, što zbog ekonomske situacije, oni su prinuđeni da svoje slobodno vreme provode sami u svojim kućama bez prilike da se razvijaju i ostvaruju u društvu. Korisnici mogu na kreativan i jeftin način da provedu slobodno vreme i nakon završetka aktivnosti

– Mladi koji su uključeni u program kao volonteri i voditelji aktivnosti , kroz usvajanje konkretnih znanja i veština neophodnih za rad u programu, razbijaće sopstvene predrasude o psihijatriji i psihijatrijskim problemima, postaće aktivni lobisti i edukatori unutar svojih mikro zajednica,,te i na taj način doprineti ostvarivanju ciljeva programa, odnosno, kreiranju prilika za ravnopravno učešće svih madih u životu loklane zajednice (anti-stigma kampanja).

Primarnu ciljnu grupu čine mladi (15-20 godina) sa teritorije opštine Velika Plana sa akutnim ili hroničnim psihološkim i psihijatrijskim teškoćama ili poremaćajima, a u delu edukativnih aktivnosti i njihovi roditelji. Roditelji su uključeni po potrebi i u delu individualnog rada savetovališta. Najveći deo ciljne grupe čine srednjoškolci/ke – učenici/ce tri srednje škole u Velikoj Plani – Gimnazije, Tehničke škole „Nikola Tesla” i Ekonomsko-ugostiteljske škole „Vuk Karadžić.

Najveći broj korisnika Projekta činiće mladi srednjoškolci Opštine. Oko 45 % srednjoškolaca Opštine su mladi iz ruralnih sredina tako da će u primarnoj grupi korisnika naših usluga taj odnos biti zadržan – većinu će činiti mladi iz gradske sredine, njih oko 55% a iz seoskih sredina njih oko 45%. Posebnu grupu korisnika čine mladi bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smeštaju u Miloševcu.

Više fotografija možete pogledati u sekciji “GALERIJA”...

Medijska kampanja…

2. Plana media tekst , 18.6.2017.

http://www.planamedia.rs/index.php/2014-02-28-13-24-26/1190-i-n-pric-s-drugi-i-pric-s-b

3. 26.7.2017. Plana media tekst

http://www.planamedia.rs/index.php/2014-02-28-13-24-26/1206-psih-l-sh-s-v-v-lish-z-l-d

4. 11.8.2017. Plana media tekst

http://www.planamedia.rs/index.php/2014-02-28-13-24-26/1212-p-sl-dic-g-zn-s-i-n-n-ln-zdr-vlj

5. 15.8.2017. Plana media tekst

http://www.planamedia.rs/index.php/2014-02-28-13-24-26/1213-sv-r-ci-b-spl-n-psih-l-sh-s-v-v-lish-z-l-d-i-njih-v-r-di-lj